Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozování internetového obchodu s bowlingovým zbožím www.brunswick.cz se řídí těmito obchodními podmínkami. Prodávajícím se pro účely těchto podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu www.brunswick.cz, www.brunswick.sk Bowling CZ spol. s r.o.Vlásenice 14, 39301 Pelhřimov IC 25153609, DIC CZ25153609. Kupujícím je v tomto kontextu zákazník internetového obchodu www.brunswick.cz, brunswick.cz se zaměřením na hru bowling tedy každý kdo zrealizoval objednávku prostřednictvím zmíněného internetového obchodu.

Veškeré ceny zveřejňované na stránkách našeho internetového obchodu jsou uváděny včetně platné sazby DPH. Prodávající je plátcem DPH.

Objednávka

Každá objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu www.brunswick.cz a www.brunswick.sk je závazná a má povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva při nákupu v e-shopu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky.

Odeslání takové objednávky na bowlingové zboží je realizováno následujícím postupem: kupující potvrdí obsah nákupního košíku (čímž odsouhlasí specifikaci zboží, množství, cenu, formu úhrady ceny, způsob dopravy a místo kam má být zboží doručeno). Na případné dodatky uvedené do poznámky bude brán zřetel. Odesláním takové objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými a účinnými k okamžiku odeslání objednávky kupujícím a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako adresa doručení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Prodávající považuje objednávku za platnou, je-li úplná (obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři).

Ceny jsou platné k okamžiku odeslání objednávky. Za komunikaci s klientem (telefon, komunikace na dálku), stejně tak jako za vyřízení reklamace si neúčtujeme žádné další poplatky.

Všechny požadované údaje v objednávkovém formuláři musí být řádně a pravdivě vyplněny.

Dodací podmínky

Obvyklá lhůta pro doručení zboží kupujícímu je zpravidla následující pracovní den ode dne uskutečnění objednávky. V případě platby na dobírku začíná tato lhůta běžet pracovním dnem následujícím po dni uskutečnění objednávky. Pokud kupující platí bankovním převodem, začíná tato lhůta běžet dnem připsání takové platby na účet prodávajícího. Prodávající má právo tuto lhůtu prodloužit nebo objednávku stornovat, pokud zboží není skladem – musí pak o takové skutečnosti neprodleně informovat kupujícího (emailem nebo telefonicky).

Zaslání zboží kupujícímu na jím specifikované místo (adresu doručení) je zajištěno zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek specifikovaných kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající je oprávněn tento způsob přepravy změnit bez předchozího aviza kupujícímu, přičemž tato změna nesmí kupujícího postihnout změnou ceny doručení či snížit kvalitu doručení.

Možné způsoby platby a způsoby zaslání zboží jsou uvedeny v sazebníku „Platby a doprava“. Ceny zahrnují poštovné a balné a budou připočítány k celkové ceně vašeho nákupu. Ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění v závislosti na váze zboží a cenách dodavatelů přepravy a souvisejících služeb.

Záruční lhůta a reklamace

Podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Prosím zkontrolujte si zboží při jeho převzetí, v případě poškozeného obalu zboží od přepravce nepřebírejte (vystavujete se tak riziku, že poškozený nebude jen obal, ale také samotné zboží), nýbrž o tomto faktu sepište na místě přímo s přepravcem záznam. Pokud kupující zboží převezme a podepíše přepravní list, je toto bráno za akt převzetí zboží a zároveň potvrzení, že zboží bylo dodáno nepoškozené vinou prodávajícího či přepravy a k tomuto bude přihlédnuto při vyřizování případně pozdější reklamace.

Po převzetí zboží je kupující povinen si jej řádně prohlédnout a zkontrolovat a to bez zbytečného odkladu.

Před prvním použitím výrobku si nezapomeňte prostudovat záruční podmínky a návod. Pokud bude výrobek používán v rozporu s návodem, nenese prodávající odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním a na módní zboží. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

V případě zjištěných závad se kupující zavazuje o těchto závadách neprodleně informovat prodávajcího (písemně nebo emailem na adresu uvedenou jako kontaktní na těchto internetových stránkách). Oznámení o reklamaci zaslané na adresu prodávajícho musí obsahovat podrobný popis závady. Prodávající bude kupujícího kontaktovat do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci a dohodnou si další postup. Pokud bude potřeba zboží zaslat zpět prodávajícímu, učiní tak kupující na své náklady a zašle zboží na adresu uvedenou jako kontaktní na www.brunswick.cz , www.brunswick.sk Reklamace se uplatňují na základě dokladu o koupi zboží, tj. faktury.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího bez zbytečného odkladu o průběhu reklamačního řízení.

V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny zboží v plné výši (snížené o cenu přepravného a jiných souvisejících nákladů).

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího (vrácení zboží)

Kupující (fyzická osoba nepodnikatel) má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku  odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, žádáme Vás o dodržení následujícího postupu:

1. Pošlete nám písemné oznámení o vašem jednostranném odstoupení od smlouvy s následujícími údaji: číslo objednávky a datum jejího odeslání, částka a číslo vašeho účtu (kam chcete vrátit peníze), datum a podpis.

Zboží pošlete v nepoškozeném, původním obalu společně s tímto oznámením (doporučujeme pojištěným způsobem). Zboží je možno i osobně doručit na adresu firmy Bowling CZ spol. s r.o. Zboží zaslané zpět prodávajícímu formou dobírky nebude přijato.

2. Zboží vrácené v rámci jednostranného odstoupení od smlouvy nesmí být poškozené a nesmí jevit známky používání nebo opotřebování, musí být kompletní, včetně nepoškozeného obalu (toto se týká hlavně bot, původní krabice nesmí být poškozena - pokud bude poškozena, nárokuje si prodávající 150,-Kč jako náhradu za poškozený obal), příslušenství, průvodních dokumentů, návodů, záručního listu a originálního dokladu o koupi. Kupující musí zboží doručit v zákonné lhůtě na adresu prodávajícího. Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou. O tomto svém kroku informuje kupující prodávajícího písemně (viz předcházející odstavec).

Při splnění výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží zašleme bankovním převodem na Vámi specifikovaný bankovní účet v zákonem stanovené lhůtě. Zaplacené přepravné a balné nevracíme.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

Ochrana osobních údajů

Prodávající (tj. provozovatel internetového obchodu Bowling CZ spol. s r.o., Vlásenice 14. 393 01 Pelhřimov, IC25153609, DIČ CZ 25153609) prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost vyvíjí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Kupující současně s odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďování údajů týkajících se jeho samotného i jeho nákupů v nezbytném rozsahu. Prodávající se zavazuje nakládat s takto získanými údaji v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu. Změna osobních údajů ze strany kupujícího je možná na základě písemné žádosti adresované prodávajícímu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.brunswick.cz, www.brunswick.sk Znění obchodních podmínek může být upravováno a měněno, přičemž platí, že za platné znění se považuje to, které je na stránkách www.brunswick.cz, www.brunswick.sk zveřejněno v den realizace závazné objednávky ze strany kupujícího.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení aktuálně platných obchodních podmínek zveřejněných na www.brunswick.cz www.brunswick.sk, stejně tak i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.